polski english

Kwalifikacja

UWAGA!

Nie można jednocześnie starać się o wyjazd ze SCOPE i SCORE. Pamiętajcie o tym w momencie składania dokumentów!

Możliwy jest wspólny wyjazd max. 3 osób w ramach tzw. kwalifikacji łączonej -> więcej informacji znajdziecie w zakładce Kwalifikacja Łączona

Przed złożeniem aplikacji na WYMIANĘ NAUKOWĄ SCORE należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem SCORE.

1. Wszyscy aplikujący na wymianę naukową SCORE muszą być członkami IFMSA-Poland!

UWAGA: Studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o wyjazd na wymianę naukową, jeśli planowana data zakończenia wymiany naukowej nie jest późniejsza niż 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ogłoszenia wyników kwalifikacji.

2. Wybór max. 3 krajów.

Więcej informacji tutaj -> Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany

3. Złożenie wymaganych dokumentów

Wszystkie niżej wymienione dokumenty znajdują się z zakładce Do pobrania!

 • Kwestionariusz kwalifikacyjny -> więcej informacji tutaj
 • Certyfikat językowy SCORE -> więcej informacji tutaj
 • Dowód wpłaty za składkę członkowską 2018/2019
 • Udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu kwalifikacyjnym (ewentualne ksero abstraktów, potwierdzenia działalności w kołach naukowych itp.)

DEADLINE składania dokumentów: 14 listopada 2018 r.

4. Komisja Kwalifikacyjna- przydzielanie punktów

Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie SCORE IFMSA-Poland:

 • Egzamin językowy -> punkt 7.3.3 oraz 7.3.4
 • Aktywność naukowa -> punkt 7.4
 • Publikacje naukowe -> punkt 7.5
 • Działalność w STN, nagrody oraz wyróżnienia w konkursach, na kongresach oraz konferencjach -> punkt 7.6
 • Średnia ocen -> punkt 7.8

UWAGA! Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji! Liczony jest TYLKO czynny udział.

5. Weryfikacja punktacji przez Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej

6. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE

 • 24.11.2018 r. - Ogłoszenie listy ogólnopolskiej wczesnej SCORE
 • 18.12.2018 r.- Ogłoszenie listy ogólnopolskiej późnej SCORE

7. 1.02.2019 r.- 10.02.2019 r. – wybór projektów oraz składanie dokumentów zgodnie z EC danego kraju (dotyczy wszystkich zakwalifikowanych osób)

© 2019 IFMSA-Poland Oddział Olsztyn
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl