Program Stały ds. Edukacji Medycznej (SCOME)

Program Stały ds. Edukacji Medycznej (SCOME)

English below!

[PL]

Co to jest i na czym polega?  To program, który ma na celu naukę podstawowych czynności, a także umiejętności klinicznych poprzez praktyczne zajęcia. Przed Wami skrót tego, co możemy zaoferować:

- ciekawe warsztaty, podczas których nabędziesz wiedzę i zdolności, jakich możesz nie mieć okazji poznać przed blokami klinicznymi,

- wstępne kontakty z wykładowcami,

- nauka poprzez zabawę oraz szereg innych pozytywnych aspektów.

 

Warsztaty Szycia Chirurgicznego – to nauka wykonywania podstawowych szwów chirurgicznych na świńskich nóżkach pod okiem specjalisty;

Warsztaty FAST USG – mają na celu przybliżenie sztuki wykonywania i interpretacji obrazu USG i ocenę m.in. obecności lub braku wolnego płynu w jamie brzusznej;

Warsztaty EKG – można wykonać zarówno kurs samego wykonywania badania, jak i interpretacji, w zależności od preferencji uczestników;

Warsztaty RTG – umożliwiają naukę rozpoznawania podstawowych patologii na obrazach radiologicznych;

Poznaj Swoją Specjalizację – cykl spotkań z lekarzami różnych specjalizacji, którzy odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania dotyczące przyszłej pracy, z pewnością pomogą dokonać wyboru odpowiedniej specjalizacji;

Warsztaty Porodu Fizjologicznego – odpowiedzą na pytanie: ,,Jak zachować się, gdy w nietypowej sytuacji będziesz musiał/musiała pomóc rodzącej kobiecie?”

Warsztaty Echokardiografii – dla wszystkich zainteresowanych kardiologią i nie tylko, pozwolą poszerzyć wiedzę z zakresu badań serca, jego osłuchiwania czy ewentualnych chorób;

Warsztaty z Podstaw Pielęgniarstwa – zakładają naukę podstawowych czynności pielęgniarskich: zakładanie rękawiczek chirurgicznych (sterylnych), pobieranie krwi, zakładanie opatrunków czy bandażowanie kończyn;

Warsztaty Laparoskopowe – mają na celu rozbudzanie zainteresowania chirurgią i zabiegowymi dziedzinami medycyny oraz przybliżenie uczestnikom sposobu działania i obsługi laparoskopu i poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania chirurgii laparoskopowej w leczeniu;

Warsztaty Osłuchiwania – polegają na zapoznaniu uczestników z zasadami osłuchiwania płuc i serca, omówienie podstawowych pojęć (np. tony serca, szmery), które są stosowane w opisie badania fizykalnego;

Warsztaty Intubacji i Udrażniania Dróg Oddechowych – dla zainteresowanych nauką zaawansowanych metod udrażniania dróg oddechowych, a także podstawowych zasad prowadzenia wentylacji i tlenoterapii;

Warsztaty Spirometryczne – umożliwiają przybliżenie podstaw obsługi spirometru, interpretacji wyników oraz wykonywania badania spirometrycznego;

Warsztaty Badania Neurologicznego – to możliwość poznania podstawowych schorzeń neurologicznych i dowiedzenia się jak wygląda pierwsza pomoc np. w przypadku udaru

Warsztaty Pierwszej Pomocy – pozwolą na dowiedzenie się m.in. na czym polega BLS, kiedy użyć AED czy jak prawidłowo ułożyć pacjenta na desce ortopedycznej;

Studenci publikują, czyli praca naukowa krok po kroku – to akcja, która ma na celu zapoznanie studentów z charakterystyką pisania prac naukowych i informacjami jak ją rozpocząć już na studiach

Jeżeli zainteresowaliśmy Was tym Programem Stałym lub macie własne pomysły dotyczące warsztatów, które moglibyśmy zorganizować w jego zakresie, to koniecznie dołączcie do nas i bądźcie członkami zespołu SCOME! 

 

The Standing Committee On Medical Education

[EN]

What is it and what is it about? It is a program that aims to teach basic activities as well as clinical skills through practical classes. Here is a summary of what we can offer:

Here is a summary of what we can offer:

- interesting workshops, during which you will acquire knowledge and skills that you may not have the opportunity to get to know before the clinical blocks,

- initial contacts with lecturers,

- learning through play and a number of other positive aspects

And here you can find some examples of actions we will realize this year:

Surgical Sewing Workshop - it is learning how to make basic surgical sutures on pig's legs under the supervision of a specialist;

FAST USG workshops - are aimed at introducing the art of performing and interpreting ultrasound images and assessing, among others, the presence or cancer of free fluid in the abdominal cavity;

ECG workshops - both the examination and interpretation course can be performed, depending on the preferences of the participants;

X-ray workshops - enable learning to recognize basic pathologies on radiological images;

Get to know your specialization - a series of meetings with doctors of various specializations who will answer all bothering you questions about your future work, it will certainly help you choose the appropriate specialization;

Physiological Labour Workshops - will answer the question: "How to behave when in an unusual situation you will have to help a woman giving birth?"

Echocardiography Workshops - for everyone interested in cardiology, and not only, they will expand their knowledge of heart research, auscultation or possible diseases;

Fundamentals of Nursing workshops - involve learning the basic nursing activities: putting on surgical (sterile) gloves, taking blood, putting on dressings or bandaging limbs;

Laparoscopic workshops - aimed at arousing interest in surgery and surgical fields of medicine, as well as familiarizing participants with the operation and operation of the laparoscope, and broadening the knowledge on the use of laparoscopic surgery in treatment;

Auscultation Workshops - introduce the participants to the principles of auscultation of the lungs and the heart, discuss the basic concepts (eg heart tones, murmurs) that are used in the description of the physical examination;

Intubation and Airway Clearance Workshops - for those interested in learning advanced methods of clearing the airways, as well as the basic principles of ventilation and oxygen therapy;

Spirometry Workshops - allow you to familiarize yourself with the basics of using the spirometer, interpreting the results and performing a spirometric test;

Neurological Examination Workshops - it is an opportunity to learn about basic neurological diseases and learn what first aid looks like, e.g. in the event of a stroke

First Aid Workshops - will allow you to learn, inter alia, what is BLS, when to use an AED or how to properly position the patient on a spine board;

Students publish, i.e. a scientific work step by step - this is an action that aims to familiarize students with the characteristics of writing scientific papers and information on how to start it while studying

If you are interested in this Permanent Program or you have your own ideas for workshops that we could organize in its scope, be sure to join us and be part of the SCOME team! 

 

If you are interested in SCOME or you have your own ideas for workshops that we could organize in its scope, be sure to join us and be part of the SCOME team! Also for more details you can write me - i’ll answer every question :)

 

Koordynatorka Lokalna ds. Edukacji Medycznej

Amelia Kędziora - lome@olsztyn.ifmsa.pl

 

 

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.